UP

Disclamer

Met het gebruik van deze website stemt u in met onderstaande disclaimer. Elk punt in deze disclaimer is van toepassing op de website: www.vrijwilligersveenendaal.nl.

 • VNV werkt de inhoud van de website regelmatig bij en draagt zorg voor actuele toevoegingen. Wat betreft de inhoud is VNV niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de content;
 • VNV staat niet garant en geeft geen waarborg voor een deugdelijke of geschikte inhoud van de website voor een bepaald doel;
 • VNV is niet aansprakelijkheid voor schade:
 1. Toegebracht door de inhoud van de website
 2. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
 3. In enig ander opzicht verband houdend met het gebruik van de website
 4. Voortkomend uit het niet kunnen raadplegen van één of meerdere webpagina’s van de website
 • VNV is gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
 • VNV behoudt zich het recht om op ieder gewenst moment de inhoud van de website te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen;
 • VNV behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. VNV is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de beëindiging van de website;
 • VNV is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden welke gekoppeld zijn aan externe hyperlinks
 • VNV behoudt zich het recht om u zonder kennisgeving de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 • Tijdens uw bezoek aan de website slaat VNV algemene gegevens van uw computer in log-bestanden op. Dit is bedoeld voor de statistieken. In geval van misbruik gebruikt VNV deze gegevens om uw bezoek aan de website te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;
 • U, als gebruiker, vrijwaart VNV, de werknemers van VNV, vertegenwoordigers, licentiehouders en samenwerkingspartners van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen. Dit geldt ook voor de kosten die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website, de inbreuk op de website of welke wettelijke regeling dan ook.