UP

Missie

VNV gaat uit van de eigen kracht van een samenleving.  Burgers nemen door middel van vrijwillige inzet verantwoordelijkheid voor een zorgzame samenleving waarin iedereen kan participeren. VNV ziet het versterken en promoten van vrijwillige inzet in Veenendaal als kerntaak. De belangenbehartiging van organisaties en individuen binnen dit netwerk zijn daarbij van groot belang.

Visie

VNV geeft vorm aan deze missie door middel van:

 1. Het behartigen van de belangen van de sector vrijwilligerswerk bij de gemeente, de gemeentelijke politiek, de gemeenschap, opiniërende instanties en bedrijven en ten behoeve daarvan de sector vertegenwoordigen in zoveel mogelijk ‘netwerken’. VNV is hiermee spreekbuis van de vrijwilligerssector.
 2. Het functioneren als kenniscentrum en kennisknooppunt op het gebied van vrijwillige inzet. Niet alleen vloeit hieruit voort dat VNV voorlichting kan geven en organisaties (inclusief burgerinitiatieven) in hun behoeften kan ondersteunen en adviseren. Ook stelt VNV organisaties in de gelegenheid met elkaar in contact te komen en van elkaar te leren. De rol van VNV hierin is die van facilitator.
 3. Het bevorderen (promoten en stimuleren) van vrijwillige inzet, met als doel meer vrijwilligers vanuit verschillende doelgroepen te werven en de erkenning van en waardering voor vrijwillige inzet te vergroten.
 4. Het verbinden en makelen van partijen op het gebied van vrijwillige inzet vanuit het oogpunt van wederkerigheid (een win-winsituatie): burgers (vrijwilligers) en organisaties, maatschappelijk veld en bedrijfsleven, hulpvragers en hulpbieders, leerlingen en stagebieders, buurtgenoten en buurtgenoten, etc.
 5. Het initiëren van projecten op het gebied van maatschappelijk participeren, de zorgzame samenleving en welzijn nieuwe stijl, zo mogelijk in samenwerking met partners. Deze projecten kunnen, als ze levensvatbaar blijken, ondergebracht worden bij organisaties waar het project het meest passend is.

Kernwaarden

 1. VNV acht het noodzakelijk een neutrale en zelfstandige positie in te nemen om de rol van belangenbehartiging van de sector vrijwillige inzet optimaal in te kunnen vullen. Op die manier kan VNV er voor alle vrijwilligers en voor alle vrijwilligersinitiatieven in Veenendaal zijn. VNV is niet belanghebbend en vormt daardoor geen bedreiging voor andere organisaties.
 2. VNV ziet zichzelf niet als orgaan voor structurele uitvoeringsactiviteiten. Alleen projecten die initiërend zijn op het gebied van maatschappelijk participeren, welzijn nieuwe stijl en informele zorg kunnen tijdelijk door VNV, naast de eigenlijke overkoepelende werkzaamheden, worden uitgevoerd.
 3. VNV is ervan overtuigd dat alle vormen van vrijwillige inzet even belangrijk zijn en even onmisbaar in de samenleving. Of iemand nu vrijwilligerswerk doet binnen de informele zorg, bij een culturele club of in een sportvereniging, al deze vormen van maatschappelijke participatie zorgen voor een veilige en zorgzame samenleving waarin het goed leven is. VNV zet zijn werkzaamheden dan ook in voor de gehele vrijwilligerssector.
 4. VNV gaat ervan uit dat iedereen talenten heeft die van meerwaarde kunnen zijn voor de samenleving. VNV wil niet a priori uitgaan van wat organisaties/samenleving nodig hebben en/of wat politiek wenselijk is, maar vooral ook van wat mensen willen en kunnen bieden aan de samenleving vanuit hun eigen motivatie en talenten.
 5. VNV gaat uit van de intrinsieke waarde van vrijwilligerswerk. Dit houdt in dat vrijwilligers zelf aangeven waar zij belangeloos hun steentje aan bij willen dragen en dus ook zelf bepalen wat zij binnen het vrijwilligerswerk wel en niet willen doen. Wel dient het vrijwilligerswerk naar de mening van VNV ingebed te zijn in organisatiebeleid, zodat vrijwilligers helder hebben wat er van hen verwacht wordt en zij hun vrijwilligerswerk veilig en zonder zelf te maken kosten uit kunnen voeren. VNV wil organisaties begeleiden in het opstellen van dit vrijwilligersbeleid en de criteria die de organisatie wenst te hanteren bij de bepaling van wat vrijwilligerswerk is en wat niet.
 6. VNV vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij en vrijwilligerswerk kan doen dat bij hem of haar past. Daarom wil VNV, indien nodig, intensievere begeleiding bieden bij de bemiddeling van mensen bij wie het niet vanzelfsprekend is dat zij vrijwilligerswerk kunnen verrichten.
 7. VNV wil in zijn dienstverlening uitgaan van de eigen regie van mensen (vrijwilligers en hulpvragers) en organisaties. Als mensen/organisaties zoveel mogelijk in hun eigen kracht staan, functioneren ze optimaal. Wederkerigheid speelt hierbij een rol: een hulpvrager hoeft niet alleen hulpvrager te zijn, maar kan zelf ook iets te bieden hebben.
 8. VNV is ervan overtuigd dat een optimale dienstverlening aan Veenendaalse burgers (inclusief burgerinitiatieven) alleen gerealiseerd kan worden indien organisaties op het gebied van welzijn binnen Veenendaal samenwerken en ketens vormen. VNV is van mening dat bij samenwerking en het bepalen van de mate van intensiteit van die samenwerking, de inhoud van het werk en de resultaatgerichtheid leidend moet zijn en overlappingen zoveel mogelijk worden voorkomen.